Regulamin konkursu

„WIELKI QUIZ O EUROPIE
CZAS TRWANIA KONKURSU OD 16.04.2024 DO 11.06.2024

1 – ORGANIZACJA

ARTE G.E.I.E. z siedzibą pod adresem: 4 quai Chanoine Winterer, 67000 Strasburg (zwane dalej „ARTE G.E.I.E.”),
organizuje w okresie od 16.04.2024 do 11.06.2024 bezpłatny konkurs bez obowiązku zakupu zatytułowany „Wielki quiz o Europie”, w ramach którego uczestnicy mają szansę wygrać nagrodę(y) określoną(e) w artykule 4 niniejszego Regulaminu.

Informacja o konkursie zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej ARTE.tv pod adresem http://quiz.arte.tv/.
W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Europie (w tym w krajach Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii i krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), z wyłączeniem tymczasowych i stałych pracowników spółki organizującej konkurs oraz członków ich rodzin.
Dla celów właściwego zrozumienia niniejszego Regulaminu definiuje się następujące terminy:

  • „Uczestnik”: każda osoba posiadająca konto MojeARTE na arte.tv, która ukończyła co najmniej jeden quiz w ramach Wielkiego quizu o Europie
  • „Zwycięzca”: każda osoba wylosowana spośród Uczestników

2 – ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnicy muszą wejść na stronę internetową http://quiz.arte.tv/, a następnie zalogować się na swoje konto MojeARTE na arte.tv lub je utworzyć. Uczestnicy muszą poprawnie odpowiedzieć na co najmniej jeden z ośmiu quizów. Uczestnik musi następnie kliknąć przycisk „Zapisz” na końcu 5 pytań quizowych.

Konkurs przebiega w następujący sposób: Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie do 11.06.2024 r., logując się na swoje konto MojeARTE i klikając przycisk „Zapisz” na końcu quizu, na który odpowiedzieli prawidłowo. Uczestnicy muszą odpowiedzieć na co najmniej jeden z ośmiu quizów w ramach Wielkiego quizu o Europie, aby wziąć udział w losowaniu, które odbędzie się 14.06.2024 r., zgodnie z artykułem 3 niniejszego Regulaminu. Kontakt ze Zwycięzcami nastąpi drogą mailową po przeprowadzeniu losowania, poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy widniejący na koncie MojeARTE w dniu losowania.

Udział w konkursie jest indywidualny, a każdy z Uczestników (korzystających z tego samego adresu mailowego przypisanego do konta MojeARTE) może odpowiedzieć na każdy quiz tylko raz. Uczestnik może jednak wziąć udział we wszystkich 8 quizach i zwiększyć swoje szanse na wygraną.

Zabrania się w jakikolwiek sposób modyfikować lub próbować modyfikować elementy umożliwiające udział w konkursie, w szczególności w celu zmiany warunków lub jakiegokolwiek elementu decydującego o wyniku, przy czym ARTE zastrzega sobie prawo do wszczęcia wszelkich postępowań prawnych, w tym karnych, jeśli uzna to za konieczne. ARTE zastrzega sobie prawo do zapewnienia równych szans wszystkim Uczestnikom, w dowolny sposób, który uzna za stosowny, a także do wykluczenia Uczestników nie przestrzegających w pełni niniejszego Regulaminu.

ARTE ma również prawo wykluczyć z konkursu Uczestników i/lub ich wpisy w przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności warunków udziału w konkursie. Decyzja ARTE nie podlega zaskarżeniu. Umieszczając treści na stronie ARTE, Uczestnicy zobowiązują się do poszanowania uprawnień Kanału oraz powyższych postanowień.

Koszty komunikacji/połączenia z Internetem poniesione w związku z udziałem w konkursie i dostępem do niego w czasie jego trwania ponosi Uczestnik.

Udział w konkursie otwarty jest do dnia 11.06.2024 do godziny 16:00.

3 – LOSOWANIE / PRZEKAZANIE NAGRÓD

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród osób, które w sposób prawidłowy wzięły udział w konkursie „Wielki quiz o Europie” i które są zamieszkałe na terenie Europy.
Losowanie odbędzie się w dniu 14.06.2024 i zostanie przeprowadzone przez ARTE G.E.I.E. Losowanie zostanie dokonane ręcznie przez ARTE G.E.I.E.
ARTE poinformuje Zwycięzców o wygranej nie później niż 21.06.2024 r. na podstawie podanych przez nich informacji i danych kontaktowych widniejących na ich koncie arte.tv. Wiadomość e-mail zostanie wysłana do Zwycięzców w języku francuskim, niemieckim i angielskim. Zwycięzcy muszą potwierdzić chęć otrzymania nagrody pocztą elektroniczną nie później niż do północy dnia 28.06.2024. W swoim e-mailu zwrotnym Zwycięzcy muszą podać swoje nazwisko, imię, datę urodzenia i adres pocztowy.

Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom pocztą elektroniczną na adres podany przez nich na koncie arte.tv.

Nagroda przepada definitywnie w przypadkach określonych poniżej, bez możliwości odwołania:

  • Jeżeli Zwycięzca nie potwierdzi chęci otrzymania nagrody lub nie poda informacji niezbędnych do wysłania nagrody we wskazanym powyżej terminie.
  • Jeżeli Zwycięzca nie może lub nie chce skorzystać z nagrody.
  • Jeżeli dane kontaktowe podane przez Zwycięzcę nie są lub przestały być aktualne w momencie dostarczenia nagrody przez ARTE.

ARTE nie będzie się kontaktować z Uczestnikami, którzy nie zostali wylosowani.

4 – NAGRODY

W konkursie do wygrania są następujące nagrody:

  • Sześć (6) nagród w postaci jednego (1) pobytu w Strasburgu i siedzibie ARTE.
  • Pięćdziesiąt (50) ręczników plażowych ARTE
  • Dziesięć (10) toreb podróżnych ARTE
  • Czterdzieści (40) zielonych toreb płóciennych ARTE

Nagroda: pobyt w Strasburgu od 4 do 6 października 2024 r. dla 2 osób, w tym koszty podróży i zakwaterowania oraz wizyta w siedzibie kanału telewizyjnego ARTE. Wizyta będzie dostępna w języku francuskim, niemieckim lub angielskim. Sposób odbioru i aktywacji nagrody zostanie podany Zwycięzcom w wiadomości e-mail.

Cena nie obejmuje ewentualnych opłat wizowych, rezerwacji miejsc siedzących, napojów, posiłków, zezwoleń na robienie zdjęć i filmów na miejscu, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu ani napiwków.

Nagród nie można cedować, wymieniać na inne nagrody ani wymieniać na ich wartość pieniężną. Muszą one zostać zaakceptowane przez Zwycięzcę bez zmian.
ARTE zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody, jeżeli wymagać tego będą okoliczności, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

5 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ARTE oraz jej pracownicy i przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z przyjęciem nagrody.

ARTE i jej pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek incydenty i/lub wypadki lub ich konsekwencje, które mogą spotkać Zwycięzców lub które mogą wystąpić w wyniku działań Zwycięzców, ani za jakiekolwiek incydenty lub wypadki, które mogą mieć miejsce podczas konkursu i w jego wyniku.

ARTE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z organizacją pobytu, uchybieniami ze strony usługodawcy (usługodawców) lub organizacją samego Konkursu.

ARTE nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z uchybieniami ze strony usługodawcy (usługodawców) odpowiedzialnego (odpowiedzialnych) za dostarczenie nagrody, ze stanem nagrody, jej funkcjonowaniem lub terminem dostarczenia.

Ponadto ARTE zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, zmiany lub odwołania konkursu z dowolnego powodu, bez uprzedzenia, bez ponoszenia przez ARTE jakiejkolwiek odpowiedzialności i bez obowiązku wypłaty odszkodowania Uczestnikom.

ARTE przypomina Uczestnikom o specyfice i ograniczeniach sieci telekomunikacyjnej i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za skutki połączenia Uczestników z tą siecią za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto ARTE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z dostarczeniem lub utratą przesyłek pocztowych lub elektronicznych.

6 – SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka ARTE G.E.I.E. jest odpowiedzialna za organizację głosowania (rejestracja i zatwierdzenie każdego głosu), za organizację konkursu i losowania (jeśli ma to zastosowane) oraz wyłonienie Zwycięzców.

Spółka ARTE G.E.I.E. odpowiedzialna za przekazanie nagród Zwycięzcom.

Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto arte.tv „MojeARTE”.

Do określonych powyżej celów:

  • ARTE może przetwarzać adresy e-mail Uczestników oraz nazwiska, imiona, daty urodzenia, adresy e-mail i adresy pocztowe Zwycięzców.

Dane Uczestników będą przechowywane do 31 grudnia 2024 r.

Dane Zwycięzców będą przechowywane przez ARTE G.E.I.E. do 31 grudnia 2024 r.

ARTE G.E.I.E jest adresatem danych jako ich administrator.
W celu organizacji głosowania ARTE G.E.I.E. korzysta z usług podwykonawcy zlokalizowanego we Francji, firmy Pan ! z siedzibą pod adresem 9 Bd de la Dordogne, 67000 Strasburg.
Dane uczestników nie będą przekazywane poza Unię Europejską ani do krajów, które nie zostały objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, i będą zastrzeżone do wyłącznego użytku ARTE.

Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej, odbywa się na podstawie zgody Uczestników.

Zgodnie ze znowelizowaną francuską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz Rozporządzeniem Europejskim (UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, z którego mogą skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail do inspektora ochrony danych (DPO) na adres dpo-arte@arte.tv lub wysyłając pismo na następujący adres pocztowy:

ARTE G.E.I.E. – Service DPO / Direction juridique, 4 quai du Chanoine Winterer, 67000 Strasbourg.
W celu ochrony prywatności Uczestników ARTE może podjąć uzasadnione kroki, aby zweryfikować ich tożsamość przed przyjęciem zgłoszenia.

W celu umożliwienia identyfikacji Uczestnicy będą zobowiązani do podania adresu e-mail użytego do zgłoszenia udziału w Europejskim quizie ARTE
Na pisemny wniosek przekazany w formie papierowej lub elektronicznej ARTE w każdej chwili udzieli Uczestnikom informacji o charakterze przetwarzanych danych osobowych, które ich dotyczą. Z usuwania danych wyłączone są te dane, których ARTE nadal potrzebuje do wypełniania swoich zobowiązań lub wykonywania swoich praw, jak również dane, których zachowanie jest wymagane przez przepisy prawa.
Uczestnicy mają również prawo do odwołania się do wybranego przez siebie organu nadzoru.

7 – ZAAKCEPTOWANIE REGULAMINU

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej ARTE pod następującym adresem https://quiz.arte.tv/pl/regulamin/.

Udział w konkursie oznacza akceptację bez zastrzeżeń niniejszego Regulaminu oraz wszelkich ewentualnych wprowadzonych do niego zmian. Brak podania informacji lub podanie fałszywych informacji dotyczących tożsamości lub adresu będzie automatycznie skutkować wykluczeniem Uczestnika.

W trakcie trwania konkursu mogą zostać opublikowane ewentualne uzupełnienia lub zmiany do niniejszego Regulaminu. Uznaje się je za załączniki do niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa francuskiego. W przypadku sprzeczności pomiędzy różnymi wersjami językowymi niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo ma wersja francuska.

Uczestnicy zrzekają się dochodzenia wszelkich roszczeń.